apsalti

apsalti
1 apsálti intr. 1. B, N, K, Š, Auk, Pg pasidaryti saldžiam, saldesniam: Gerai apsãlo toj broga Azr. Apsmukinau ruginių miltų, paturėjau apdengtus pusdienį, kad apsaltų Tvr. Ir šulinėse vanduo apsalnąs LTR(Vdk). Saldus buvo [cukrus]: gabaliuką įmeti – apsáls visas katilas Krš. Kopūstai skanūs apsãlę Mrj. Kap neįvyniojau tešlos su dieška, apsãlo duona Lz. Mūsų duona šiemet bus apsãlusi – visi rugiai buvo sužėlę . Tašla buvo čystai apsãlusi Dbč. Mūs bulvės apsãlo, matyt, šaltis prigriebė Kt. netekti gero skonio: Pastatyk viralą šaltan daiktan, ba apsal̃s Arm. 2. pajusti silpnumą, apleipti: Iš džiaugsmo apsãlo Ln. Teip patiko silkė: ant bliūdą pasižiūrėjau, tai net apsalaũ Slm. Žvilgterėjo žmogelis in ją (į karaliaus dukterį) ir apsalo LTR(Dkk). 3. prk. pasidaryti lipšniam, pataikaujamam: Jo šypsena apsalusi . Žiūrėjo į ją apsalusiu žvilgsniu . 4. Mlt pasidaryti silpna, bloga, apalpti: Paplūdo kraujas, šventas apsalo ir susileido M.Valanč. Suėmęs toks blogumas, jis ir apsalęs BsV62. Tasai jam kad kirto su šalta ranka, kad net apsalo LTR(Vrn). Žmonys peralkę, išbadėję sueidavę būriais, tos putros pasrėbę, ten pat ir apsaldavę, išmirdavę LTsIV691. Kiškis, nuo šunų vytas, apsãlo, t. y. apgeso, apsilpo J. 5. Trgn pasidaryti mieguistam, apsnūsti: Ir tuo kartu žmona teliovės svetį raginti, kad užstalė[je] apsalęs užsnūdo S.Dauk. Krisi į lovą ir apsalsi – toks buvo nuvargimas Šts. Beskaitydamas net apsalaũ Ktk.
◊ širdìs apsãlo
1. Tv labai malonu pasidarė: Miškan, būdavo, eini – tai net akį veria; vat taip linksmina dūšią, užu širdies tveria, kad net, šìrdžiai apsãlus, ne kartą dūmojai: ar miške aš čia stoviu, ar danguj, ar rojuj?! A.Baran. Dusetų miestas gražus be galo, man an jį žiūrint, širdis apsalo LTR(Ds). Nuo pagyrimo net širdis apsalo .
2. Skd, Up, Sg nuo saldumo šleikštu pasidarė: I širdìs apsãlo nu tų saldumynų Slnt. Tai saldu – širdìs apsãlo PnmA. Apsãlo širdìs nuo saldaus gėrimo, ir jis užsnūdo J. Širdìs apsãlo nū barkščių rasalo Kv.
3. bloga, silpna pasidarė: Ir širdìs apsãlo, ka gavau su kūliu į kaktą Vvr. Ka movė karvė su ragais, tai teip i apsãlo širdìs Jnš. Jau aptemo mano akys, širdelė apsalo LTR(Lp). Akys pabals, širdis apsals, ir mirsi Šts.
4. labai užsinorėjo (ppr. miego): Apsãlo širdìs, ir užmigom Krš.
\ salti; apsalti; atsalti; įsalti; nusalti; pasalti; prisalti; susalti; užsalti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • apšalti — Bendroji  informacija Kirčiuotos formos: apšálti, apšą̃la, apšãlo Rūšis: nauja žodžio reikšmė Kalbos dalis: veiksmažodis Kilmė: lietuvių Pateikta: 2011 11 13. Atnaujinta: 2014 01 04. Reikšmė ir vartosena Apibrėžtis: apstulbti, netekti žado.… …   Lietuvių kalbos naujažodžių duomenynas

  • apsalti — apsálti vksm. Bùlvės pašãlo ir apsãlo …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • apšalti — apšálti vksm. Kibi̇̀ras apšãlo ledù …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • apšalti — apšalti, apšą̃la (àpšala, apšal̃na, sta; Sut), apšãlo (àpšalė) K, Š, NdŽ, KŽ; SD199, R56,163, MŽ75, 215, Sut, N, L, Rtr 1. intr. Btrm apsitraukti ledu, apledyti, apšarmoti: Lenciūgas apšãlęs drūkčiausiu ledu Gd. Apšal̃na viskas, i skalbi… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • prišalti — prišalti, prišą̃la ( sta; Ser, prìšala, prišal̃na Krš, Užv), prišãlo (prìšalė) K, I, Š, Rtr, NdŽ, DŽ, KŽ; R, MŽ, N, L, LL196 1. intr. K šąlant prikibti: Sniegas prie žemės prišãlęs KI61. Nugrius kur [girtas] i prišal̃s in žemę Klt. Duodi… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • užšalti — užšalti, užšą̃la (ùžšala, užšal̃na Vg, sta; Sut, Ser), užšãlo (ùžšalė) K, Š, Rtr, DŽ, NdŽ, KŽ; R, MŽ, N, M, L 1. intr. impers. pradėti šalti, užeiti šalčiams (prieš prasidedant žiemai): Braidom po purvynus lig pat ùžšalant Pln. Tų darbų tai… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apgesti — 1 apgèsti intr. 1. kiek pagesti: Jo padarynė apgẽdusi, t. y. pagedo J. Drugelio sparneliai apgedę, nulėpę rš. Jo plaučiai gerokai apgedę rš. Šaknys [medelio] apgedusios rš. Mūs yra daug bulvių apgedusių Lš. 2. apalpti, apleipti; apsalti:… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apgurguliuoti — 2 apgurguliuoti 1. tr. apsukti, apvynioti: Kojas apgurguliuot autais Skr. 2. intr. apšalti, apiburbėti, aplipti: Šąla, braška, langai apgurguliãvę Gs. Gurguliuote apgurguliãvo kojos bičių su medumi, su per̃nagiu, t. y. (bitės) ratuotos (tapo) J …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apibaubėti — intr. 1. Ldvn labai apšalti, apiburbėti: Nuo šalčio langai tep apbaubėjo, kad nieko per juos nesimatė Sn. Tai ateina apibaubėjusiais ūsais Klvr. 2. Gdl aptinti, aptraiškanoti: Akys aptinę, apbaubėję Lp. | refl.: Merga tę kokia negraži,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apiberbėti — 1 apiberbėti intr. apibėgti, apiburgėti: Eglė būna apiberbėjusi su sakais Lkv. Tas muno skaudulys apiberbėjo Lkv. ║ storai apšalti: Langai apiberbėjo, rogėmis gal važiuoti Krkl. berbėti; apiberbėti; įberbėti; išberbėti; nuberbėti; suberbėti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”